Win een gratis zonne-installatie voor jouw woning!

H&S PowerSolutions geeft deze maand de kans om jouw huis te voorzien van een GRATIS zonnepanelen-installatie tot €20.000!

Van 01/05/2023 08:30 - 31/05/2023 20:00

Doe mee voordat de tijd om is!

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Helaas is de wedstrijd afgesloten

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Wie weet ben jij wel 1 van de 3 gelukkige winnaars van een fantastische zonnepanelen-installatie.  

Het enige wat jij hoeft te doen is deelnemen om kans te maken op een duurzamere toekomst!

WEDSTRIJDREGLEMENT ZONNEPANELEN H&S POWERSOLUTIONS

ARTIKEL 1. Organisator en duur van de wedstrijd
H&S POWERSOLUTIONS, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 77, (hierna “H&S”), en met ondernemingsnummer 0738.645.102, organiseert een wedstrijd (hierna de “Wedstrijd”). Het verloop van de Wedstrijd, de toepassing van het wedstrijdreglement, de aanwijzing van de winnaars, de toekenning van de prijzen en de levering van de prijzen worden uitgevoerd onder controle van H&S.  Het huidige wedstrijdreglement (hierna “Wedstrijdreglement”) is van toepassing op de voorwaarden die gelden voor de Wedstrijd.
De Wedstrijd begint op 01/05/2023 om 08.30 u en eindigt op 31/05/2023 om 20.00 u.

ARTIKEL 2. Voorwaarden voor deelname
Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is, zijn/haar woonplaats (domicilie) in Vlaanderen heeft en dit Wedstrijdreglement leest en uitdrukkelijk aanvaardt. Elke deelnemer (hierna “Deelnemer”) kan slechts eenmaal deelnemen.
De volgende personen zijn uitgesloten van deelname: de personen en bedrijven die hebben bijgedragen aan het ontwerp en/of de organisatie van de Wedstrijd en, meer in het algemeen, de derden die door H&S zijn ingeschakeld in het kader van de Wedstrijd, hun onderaannemers en hun respectieve familieleden.

ARTIKEL 3. Beschrijving en verloop van de Wedstrijd
Deelname aan de wedstrijd loopt via de H&S-website. De wedstrijd wordt gehouden in het Nederlands. H&S behoudt zich het recht voor de toegang tot de wedstrijdpagina tijdelijk te onderbreken om bepaalde technische aspecten aan te passen voor het goede verloop van de wedstrijd en om het H&S netwerk en de gegevens daarin te beschermen. In geval van overmacht behoudt H&S zich het recht voor het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd voortijdig te beëindigen.
Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de Deelnemers:
1. De twee navolgende vragen correct beantwoorden: 1/ Via welk kanaal ben je bij ons terechtgekomen om deel te nemen aan deze winactie? 2/ Werken zonnepanelen ook tijdens bewolkte dagen?
2. De vragen beantwoorden uiterlijk op 31.05.2023 om 16.59 u;.

3. voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van Artikel 2;

In de loop van de Wedstrijd worden 3 (drie) winnaars aangewezen (hierna de “Winnaar”).
De aanwijzing vindt plaats door A) het juiste antwoord op de twee bovenstaande vragen en B) het beste antwoord op de deel-vraag ‘Hoeveel personen zullen deelnemen aan deze wedstrijd tussen 01.05.2023 om 08.30 u tot 31.05.2023 om 20.00 u?’.
De beslissing van de jury is definitief en kan niet worden aangevochten. Alleen Deelnemers die ook alle persoonsgegevens in de verplichte velden correct hebben ingevuld, kunnen als Winnaar worden aangewezen.

ARTIKEL 4. Beschrijving van de prijzen
Er zijn 3 (drie) Winnaars die elk een gratis zonnepaneleninstallatie met toebehoren winnen voor een prijs van maximaal 20.000,00 (twintigduizend) euro, BTW inclusief.  De prijs vervalt indien de Winnaar niet binnen een termijn van uiterlijk 6 (zes) maanden na de bekendmaking van de Winnaars zijn prijs niet heeft opgeëist zonder dat H&S verplicht is tot enige verdere kennisgeving of compensatie.
Elke prijs is ondeelbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of natura (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere diensten of producten van H&S).
De Winnaar zal persoonlijk via e-mail en/of telefoon (aan de hand van het e-mailadres of telefoonnummer dat hij/zij bij de inschrijving heeft opgegeven) op de hoogte worden gebracht vanaf 01.06.2023.
De Winnaar zal worden uitgenodigd om via e-mail of telefoon de ontvangst te bevestigen van de e-mail waarin hij/zij wordt geïnformeerd over zijn/haar prijs en waarin hem/haar wordt gevraagd de aanvaarding ervan te bevestigen.

ARTIKEL 5. Kosten voor de Deelnemers
Alle kosten voor deelname aan de Wedstrijd vallen uitsluitend ten laste van de Deelnemer en kunnen in geen geval van H&S de terugbetaling van enige kosten voor deelname verlangen.

ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid / Uitsluiting van Deelnemers
H&S noch enige andere partij die door H&S is ingeschakeld bij de organisatie/het beheer van de Wedstrijd, kan aansprakelijk worden gesteld voor netwerk- of computerproblemen die de deelname beperken of vertragen of die een invloed hebben op het verzenden van enige input door de Deelnemer.
H&S noch enige andere partij die door H&S is ingeschakeld bij de organisatie/het beheer van de Wedstrijd, kan aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking, uitstel of annulering van de Wedstrijd om redenen waarover zij geen controle hebben, met inbegrip van de onbeschikbaarheid van de H&S-website.
H&S behoudt zich te allen tijde het recht voor om Deelnemers uit te sluiten en/of de aangekondigde prijs niet aan de Winnaar toe te kennen:
in geval van bewezen of vermoede fraude of misbruik met betrekking tot dit Wedstrijdreglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het creëren van “fictieve persoonsgegevens” om meerdere keren aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen of om enige andere reden);
als niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor deelname;
als de verstrekte persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig zijn.
Drukfouten, spelfouten, zetfouten en andere soortgelijke fouten kunnen niet tegen H&S worden ingeroepen.
Behoudens dwingende wettelijke bepalingen is H&S alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of fraude in haar naam of in naam van een van haar werknemers.

ARTIKEL 7. Bekendmaking van de naam van de Winnaar
De Winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam en/of beeltenis wordt gepubliceerd:
op de H&S-website;
op elk ander medium en/of de media die H&S wenst te gebruiken om de identiteit van de Winnaar bekend te maken of te verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Youtube.com, Pinterest.

ARTIKEL 8. Kopie
Niets van of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden gereproduceerd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H&S.

ARTIKEL 9. Toegang tot het Wedstrijdreglement
Het Wedstrijdreglement is tijdens de Wedstrijd gratis beschikbaar in een afdrukbare en bewaarbare versie, op de officiële website van H&S (www.hs-powersolutions.be)

ARTIKEL 10. Naleving van de privacywetgeving
10.1.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“Wet Verwerking Persoonsgegevens”) worden de gegevens van de Deelnemers (identificatiegegevens die in het kader van de Wedstrijd rechtstreeks van de Deelnemer worden verkregen) opgenomen in een databank die bestemd is om te worden gebruikt voor het beheer van de Wedstrijd en het bekendmaken en  overhandigen van de prijs aan de winnaars.  De Deelnemers hebben te allen tijde het recht op inzage en correctie van hun persoonsgegevens, alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het via e-mail een verzoek te richten aan het volgende adres: privacy@hs-powersolutions.be.
De gegevens worden gedurende één (1) jaar na afloop van de Wedstrijd bewaard.
10.2.
In overeenstemming met de bepalingen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens worden de persoonsgegevens van de Deelnemer door H&S alleen  verwerkt voor direct marketingdoeleinden (verzending van commerciële berichten, promotie van producten en diensten) als de Deelnemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
De gegevens worden slechts gedurende één (1) jaar na het einde van de Wedstrijd in Vlaanderen bewaard.
10.3.
Tenzij anders vermeld in dit Wedstrijdreglement, is het Privacybeleid van H&S, zoals gepubliceerd op de website, van toepassing: https://www.hs-powersolutions.be/privacybeleid/

ARTIKEL 11. Intellectuele eigendomsrechten
Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft de Deelnemer H&S toestemming om het ingezonden beeldmateriaal/ antwoord van de Deelnemer (hierna de “Inhoud”), gedeeld in het kader van de Wedstrijd, te gebruiken, te publiceren en te verspreiden in alle formaten op alle H&S mobiele applicaties en retail websites, alsook op elk platform of website van derden (bestaand of toekomstig).
Dit kan met name betrekking hebben op, zonder beperkend te zijn, de publicatie door H&S van de Inhoud op de website van H&S (www.hs-powersolutions.be) en de social media pagina’s waaronder Facebook, Instagram en YouTube.
Voor marketingdoeleinden en om de prijs aan de Winnaar te kunnen overhandigen, verleent de Deelnemer H&S een niet-exclusieve en wereldwijde licentie op alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op de Inhoud voor een periode van één (1) jaar na afsluiting van de Wedstrijd, zonder recht op enige vergoeding of compensatie vanwege H&S en/of aan H&S gelieerde bedrijfsentiteiten.

ARTIKEL 12. Vrijwaring
De Deelnemer zal H&S vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit een vordering van een derde partij op basis van intellectuele eigendomsrechten die door de Deelnemer zouden worden geschonden.

ARTIKEL 13. Nietigheid
Als een van de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 14. Geschillen
In geval van een geschil met betrekking tot de toepassing van dit Wedstrijdreglement of het verloop van de Wedstrijd, zijn de beslissingen van H&S onherroepelijk en niet vatbaar voor beroep, onverminderd het recht van de partijen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op het huidige Wedstrijdreglement. Elk geschil met betrekking tot de toepassing en/of interpretatie van dit Wedstrijdreglement valt onder de rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Hasselt, onverminderd het recht van de consument om een vordering in te stellen bij de rechtbank van zijn woonplaats.
De consument kan zich ook wenden tot het platform voor Onlinegeschillenbeslechting dat op Europees niveau is opgericht om de mogelijkheid te bieden van een buitengerechtelijke geschillenbeslechting in een online  context:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.